คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุวัฒน์ พรมเปลว
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3