คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ ทวีผล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าเกษมพิทยา