กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอักษรา เรืองสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวภวรัญชน์ ใจจง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกมลฉัตร ล่าโสตร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางทิพย์ปราณี สุระสาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายบุญมี บุญมานนท์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนภัสวรรณ พรมเทวา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1