โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทิพย์ปราณี สุระสาย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอักษรา เรืองสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวภวรัญชน์ ใจจง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกมลฉัตร ล่าโสตร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายบุญมี บุญมานนท์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนภัสวรรณ พรมเทวา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสมปอง เหล็กดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1