โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววาสนา แสนสุข
พนักงานราชการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกาญจนา ยอดยัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ