เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววาสนา แสนสุข
พนักงานราชการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกาญจนา ยอดยัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ