งานแนะแนว

นายเจริญ เผือกพันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพชรวรรณ บุญตา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3