กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวภาชินี ดงดินอ่อน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววาสนา แสนสุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2