โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนภัชมลย์ ทองคำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววรรณี นาคเพชร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสมบัติ ชาปัทมะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนันทพร โพธิ์ศรีวงศ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายชูศักดิ์ เกตุโก้
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2