โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรรณี นาคเพชร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสมบัติ ชาปัทมะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนันทพร โพธิ์ศรีวงศ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายชูศักดิ์ เกตุโก้
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนภัชมลย์ ทองคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3