กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุพัตรา สวัสดิ์วงค์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0808123149
อีเมล์ : 3149.supattra@gmail.com

นางพัชรินยา จันทวโร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางเพ็ญผกา พึ่งพา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกัลยา ครึ้มกลาง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0807257197
อีเมล์ : kaniayalove684@gmail.com

นางสาวอัจฉราวรรณ ผิวคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจินตหลา โพธิ์คำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางกัญญรัช นราศรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายจิตรกร กุลรัมย์
ครูผู้ช่วย