โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัชรินยา จันทวโร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางเพ็ญผกา พึ่งพา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุพัตรา สวัสดิ์วงค์
ครู
เบอร์โทร : 0808123149
อีเมล์ : 3149.supattra@gmail.com

นางสาวกัลยา ครึ้มกลาง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0807257197
อีเมล์ : kaniayalove684@gmail.com

นางสาวอัจฉราวรรณ ผิวคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางกัญญรัช นราศรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจินตหลา โพธิ์คำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1