โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัชรินยา จันทวโร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางเพ็ญผกา พึ่งพา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายชาญยุทธ สาโยธา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุพัตรา สวัสดิ์วงค์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกัลยา ครึ้มกลาง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอัจฉราวรรณ ผิวคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนริทร์สุดา พันธฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายสถาพร แสนรักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2