โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภาพร ถิ่นตะเคียน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายบุญศรี ผ่องใส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุพฒน์สินี เรือนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายรวิศุทธ์ จันทวี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอชิรญา ทำแกว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวชวนพิศ สมจิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2