กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุภาพร ถิ่นตะเคียน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายบุญศรี ผ่องใส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุพฒน์สินี เรือนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวชวนพิศ สมจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุกัญญา เกษศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2