โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายรวิศุทธ์ จันทวี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายบุญศรี ผ่องใส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุพฒน์สินี เรือนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุภาพร ถิ่นตะเคียน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอชิรญา ทำแกว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชวนพิศ สมจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1