กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุธีกานต์ สุวรรณอำไพ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสายแพ ลัยเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายฉัตรชัย โคตะนนท์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4