โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
คณะผู้บริหาร

นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายภัทรพงศ์ ถาวรพา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรวิศุทธ์ จันทวี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางเพ็ญผกา พึ่งพา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผน

นางสพัฒน์สินี เรือนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายบุญศรี ผ่องใส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายชูศักดิ์ เกตุโก้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง