โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมบัวฉัตร โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
วีดีโอโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมบัวฉัตร โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ประจำปีการศึกษา 2565
เปิดบ้านวิชาการ
เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ยินดีต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากร
ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
การประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพ
ปรับปรุงอาคารเตือนภัย
ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์โรงเรียนท่าเกษมพิทยา