ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายสาณิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยมี ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ณ ห้องประชุมมหาพรมราชินี โรงเร
วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนท่าเกษมพิทยา เข้ารับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมมหาพรมราชินี โรงเรียนท่า
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยา นำแสดงผลงานนักเรียนร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ "สระแก้วโมเดล"
นายวสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา มอบหมายให้ นายทัศนชัย อยู่โต นำนักเรียนวงโยธวาทิต สนับสนุนในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนท่าเกษมพิทยาได้ทำการรับสมัครนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยา เข้าร่วมกิจกรรมกระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน นำโดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยา จัดแสดงผลงานนักเรียนร่วมใน
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสระแก้ว นำโดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการลงพื้นที่
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา เข้าร่วมมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภาค
นายสาณิศ ภูมิเรศสุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม สพม.สระแก้ว
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา โดยการนำของ นายสีดา เทียบอุ่น รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสระแก้ว ลงตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสระแก้ว
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหารฯ ลงตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจนักเรียนในการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฝ่าย คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา พร้อมด้วยคณะครูเข้ารับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม 9 จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ร่วมพิธีเปิดงาน โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน จิตอาสา สำนักงาน ก.ค.ศ. พบเพื่อนครู ณ โรงเรียนสระแก้ว
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา เข้าตรวจเยี่ยมคณะกรรมการการในการควบคุมการสอบ O-NET ระดับชาติ และให้ขวัญกำลังใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
นางสาวสุธีกานต์ สุวรรณอำไพ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มอบรางวัลใน
นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พบปะพูดคุยและให้โอวาทก่อนปิดภาคเรียน
กิจกรรมแนะแนวเคลื่อนที่วันที่ 3 (15 กุมภาพันธ์ 2566)
กิจกรรมแนะแนวเคลื่อนที่วันที่ 2 (14 กุมภาพันธ์ 2566)
กิจกรรมแนะแนวเคลื่อนที่วันที่ 1 (13 กุมภาพันธ์ 2566)
เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 สมัครได้ตั้งแต่ 11-15 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้วสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(์O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล Digital Testing ปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว