ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปกรณ์ ภูมิเขต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2525 - 1 พฤศจิกายน 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายปฐม มั่งคั่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2526 – 28 ธันวาคม 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ เกิดคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ธันวาคม 2540 – 15 ธันวาคม 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวณิชย์ สงวนวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ธันวาคม 2542 – 30 กันยายน 2556
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี โจทย์ แดงจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2557 – 30 กันยายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 30 กันยายน 2561 – ปัจจุบัน