คณะผู้บริหาร

นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0653576995
อีเมล์ : sanisthakasem@gmail.com

นางพัชรินยา จันทวโร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางเพ็ญผกา พึ่งพา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผน

นางสพัฒน์สินี เรือนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายบุญศรี ผ่องใส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายชูศักดิ์ เกตุโก้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง