เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                                             เพลงมาร์ช  ท.พ.
 
                ท่าเกษมพิทยากล้าแกร่ง                   รวมแหล่งอุธยานการศึกษา
        นำความรู้คู่ภูมปัญญา                                ยืนหยัดพัฒนาท้องถิ่นไทย
                แสดขาวพร่างพราวเด่นสง่า               ช่วยนำพาพี่พ้องน้องสุสันต์
        ร่วมแรงร่วมใจประสานกัน                          ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อสังคม
                เราเทิดไทยในองค์พระมหากษัตริย์    ยึดหลักคุณธรรมชี้นำสดใส
        รักชาติเชิดชูยิ่งสิ่งใด                                ร้อยดวงใจรวมพลังชาติยั่งยืน
                แสงคบเพลิงเจิดจรัสทั่วหล้า              ส่องปัญญาชี้นำทางสดใส
        ดั่งเทียนเปล่งแสงอันอำไพ                        มลายไหม้เพื่อส่งแสงแห่งความดี
                เราเทิดไทยในองค์พระมหากษัตริย์     ยึดหลักคุณธรรมชี้นำสดใส
        รักชาติเชิดชูยิ่งสิ่งใด                                 ร้อยดวงใจรวมพลังชาติยั่งยืน
                ใจนึกพากเพียรไม่สิ้นสุด                    ดั่งอาวุธประดับกายหมายได้สม
        เรียนดีมีคุณธรรมนำสังคม                           ต่างชื่นชมท่าเกษมพิทยา 
                                                                       (ต่างชื่นชมท่าเกษมพิทยา)