พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจของโรงเรียน (Mission)

1. พัฒนาระบบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          2. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย
              และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
          3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
              ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
          4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามแนววิถีพุทธและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วนตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
          6. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต
              และคุณภาพชีวิตของผู้เรียน

 

เป้าประสงค์หลัก (Super ordinate Goals)
          1. ระบบริหารจัดการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เข้ามามีส่วนร่วม
              ในการจัดการศึกษา
          2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
          3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
              อย่างมีเหตุผล
          4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย ภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใช้แนวทางวิถีพุทธและ
              ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
          5. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วนตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
          6. ชุมชน และภาคีเครือข่าย ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ การเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และคุณภาพชีวิต
              ของผู้เรียน