โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียนท่าเกษมพิทยา (Vision)


                      โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามแนววิถีพุทธและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21ปรัชญาของโรงเรียน

ปฺญฺญา  โลกฺสฺมิ  ปฺชฺโชโต      (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)